Start Hjälp Åter
Regional Utvecklingsnämnd 2020-10-16
Dagordning
  Regional Utvecklingsnämnd_2020-10-16_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Informationsärenden
1 Information
Anmälningsärende
2 Anmälan av delegeringsbeslut
3 Övriga anmälningsärenden
Regionala utvecklingsnämndens beslutsärenden
4 Antagande av verksamhetsplan 2021 Regional utvecklingsnämnd
5 Beslut om regionala utvecklingsnämndens driftbudgetramar år 2021
6 Beslut om internkontrollplan för regional utvecklingsnämnd 2021
7 Beslut om begäran om extra finansiering av projektet Stärka världsarv
8 Fastställande av förvaltningschef för Regional utvecklingsförvaltning
Beslut om projekt finansierade med anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder
9 Beslut om projekt Byhotell
10 Beslut om projekt Regional utveckling av ledturism i Dalarna (RualiD)
11 Beslut om projekt Utveckling av den offentliga affären, UDD 3.0
12 Beslut om projekt Energiinnovation 2.0 Högskolan Dalarna
13 Beslut om projekt Cirkulära klimatsmarta flöden
14 Beslut om projekt Kunskapsbaserad utveckling: nytänkande och samskapande - en modell för att skapa resilient förändringsförmåga inom Smart Specialisering
Regionfullmäktiges beslutsärenden
15 Revidering av regionala utvecklingsnämndens reglemente