Start Hjälp Åter
Regionfullmäktige 2020-09-28
Dagordning
  Regionfullmäktige_2020-09-28_dagordning.pdf
  Tillkännagivande schema m m.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Fullmäktiges öppnande
2 Protokollsjustering
3 Upprop
4 Information
Frågor, Interpellationer och motioner
5 Frågor
6 Interpellationer
7 Inkomna motioner fr o m 17 juni och redovisning av motioner som inte är färdigbehandlade
Anmälningsärenden
8 Anmälningsärenden
Av regionstyrelsen beredda ärenden med förslag till beslut
9 Delårsrapport 2020 för Region Dalarna
Revisorernas granskning av delårsrapport
10 Revisorernas granskning av resultatet 2020-07-31
Av Regionstyrelsen beredda ärenden med förslag till beslut, forts
11 Årsredovisning och revisionsberättelse 2019 för Finsam Samordningsförbund i Dalarna
12 Förlängning av samverkansbeslut avseende tillnyktringsverksamhet
13 Revidering av Avtal Hälsoval Dalarna
14 Förvärv av fastighet Malung Västra Långstrand 12:5 i Malung/Sälen kommun
15 Tillfällig ersättning med anledning av covid-19-pandemin innebärande avsteg från punkt 6.2 Reglemente för sjukresor i Landstinget Dalarna
16 Avgift gällande serologiprovtagning
17 Svar på motion från Mats Nordberg (SD) om plan för att öka produktiviteten i sjukvården
18 Svar på motion från Johan Persson (SD) och Fredrik Trygg (SD) om organ- och vävnadsdonation
19 Svar på motion från Johan Persson (SD) om att införa ett kulturarvsstipendium i Region Dalarna
20 Svar på motion från Elin Norén (S) och Maja Gilbert Westholm (V): Starta Special-BVC för alla barns hälsa
21 Svar på motion från Maja Gilbert Westholm (V) med fler: Utlys klimatnödläge för Dalarna
22 Svar på motion från Mats Nordberg (SD) om att tillhandahålla bostäder för nyanställda i bristyrken
23 Svar på motion från Maja Gilbert Westholm (V) med fler: Inför 6 timmars arbetsdag/30 timmars arbetsvecka på försök på två enheter i Region Dalarna.
24 Svar på motion från Inge Östlund (SD) om att återinföra distriktssköterskemottagningarna i Furudal, Horndal och Grängesberg
Framställning utan föregående beredning
25 Valärenden