Start Hjälp Åter
Regionstyrelsen 2020-09-14
Dagordning
  Regionstyrelsen_2020-09-14_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Beslut om deltagande på distans
2 Information
Anmälningsärenden
3 Delegeringsbeslut
4 Anmälningsärenden
Regionstyrelsens beslutsärenden
5 Åtgärds- och Handlingsplan Ekonomi i balans
6 Delårsrapport 2020 för Regionstyrelsen
7 Avskrivningar större kundfordringar
8 Arrangemangsbidrag till Svenska Rallyt 2021
9 Kompensation till privata utförare, avseende så kallad vårdmoms
10 Pensionsavgift samt avgång med pension för födda 1953 och 1954 under åren 2020 - 2022
11 Beslut om införande av bastjänstgöring (BT) för läkare vid Region Dalarna
12 Plan för utvärdering av Region Dalarnas arbete under Covid-19-pandemin
13 Svar på remiss av promemorian Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och övergångsbestämmelser (Ds 2020:15)
14 Svar på revisionsrapport: Granskning av förskjutning av vård från slutenvård till primärvård
15 Svar på revisionsrapport: Granskning av avbrottsskydd i regionens telefoni
16 Målsättningsarbete inför 2021 utifrån Regionplanen
Regionfullmäktiges Beslutsärenden
17 Delårsrapport 2020 för Region Dalarna
18 Årsredovisning och revisionsberättelse 2019 för Finsam Samordningsförbund i Dalarna
19 Förlängning av samverkansbeslut avseende tillnyktringsverksamhet
20 Revidering av Avtal Hälsoval Dalarna
21 Förvärv av fastighet Malung Västra Långstrand 12:5 i Malung/Sälen kommun
22 Tillfällig ersättning med anledning av covid-19-pandemin innebärande avsteg från punkt 6.2 Reglemente för sjukresor i Landstinget Dalarna
23 Avgift gällande serologiprovtagning
24 Svar på motion från Mats Nordberg (SD) om plan för att öka produktiviteten i sjukvården
25 Svar på motion från Johan Persson (SD) och Fredrik Trygg (SD) om organ- och vävnadsdonation
26 Svar på motion från Johan Persson (SD) om att införa ett kulturarvsstipendium i Region Dalarna
27 Svar på motion från Elin Norén (S) och Maja Gilbert Westholm (V): Starta Special-BVC för alla barns hälsa
28 Svar på motion från Maja Gilbert Westholm (V) med fler: Utlys klimatnödläge för Dalarna
29 Svar på motion från Mats Nordberg (SD) om att tillhandahålla bostäder för nyanställda i bristyrken
30 Svar på motion från Maja Gilbert Westholm (V) med fler: Inför 6 timmars arbetsdag/30 timmars arbetsvecka på försök på två enheter i Region Dalarna.
31 Svar på motion från Inge Östlund (SD) om att återinföra distriktssköterskemottagningarna i Furudal, Horndal och Grängesberg