Start Hjälp Åter
Regionstyrelsens arbetsutskott 2020-09-02
Dagordning
  Regionstyrelsens arbetsutskott_2020-09-02_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Beslut om deltagande på distans
2 Information
Arbetsutskottets beslutsärenden
3 Svar på remiss av betänkandet Högre växel i minoritetspolitiken - Stärkt samordning och uppföljning (SOU 2020:27)
4 Svar på remiss från Finansdepartementet: Starkare kommuner - med kapacitet att klara välfärdsuppdraget. Svar senast 30 sep 2020
5 Svar på remiss från Borlänge kommun: Ny miljöstrategi och miljöplan
Regionfullmäktiges beslutsärenden
6 Delårsrapport 2020 för Region Dalarna
7 Årsredovisning och revisionsberättelse 2019 för Finsam Samordningsförbund i Dalarna
8 Förlängning av samverkansbeslut avseende tillnyktringsverksamhet
9 Avgift gällande serologiprovtagning
10 Revidering av Avtal Hälsoval Dalarna
11 Förvärv av fastighet Malung Västra Långstrand 12:5 i Malung/Sälen kommun
12 Svar på motion från Mats Nordberg (SD) om plan för att öka produktiviteten i sjukvården
13 Svar på motion från Johan Persson (SD) och Fredrik Trygg (SD) om organ- och vävnadsdonation
Regionstyrelsens beslutsärenden
14 Handlingsplan för en ekonomi i balans Folktandvården 2020
15 Delårsrapport 2020 för Regionstyrelsen
16 Avskrivningar större kundfordringar
17 Svar på revisionsrapport: Granskning av avbrottsskydd i regionens telefoni
18 Svar på revisionsrapport: Granskning av förskjutning av vård från slutenvård till primärvård
19 Kompensation till privata utförare, avseende så kallad vårdmoms