Start Hjälp Åter
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-08-25
Dagordning
  Hälso- och sjukvårdsnämnden_2020-08-25_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Beslut om deltagande på distans
2 Närvarorätt för politiska sekreterare
3 Information
Anmälningsärenden
4 Delegeringsbeslut
5 Anmälningsärenden
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslutsärenden
6 Målsättningsarbete inför 2021 utifrån Regionplanen
7 Förstärkning av Bild- och funktionsmedicin Avesta lasarett
8 Beslut om att godkänna föreliggande Rekommendation om ersättningsregler för boende i samband med nationell högspecialiserad vård (NHV)
9 Svar på granskning av rätt till fast vårdkontakt - uppföljningsgranskning
10 Svar på remiss från Socialstyrelsen avseende förslag till föreskrifter om ändring i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet.
11 Svar på remiss från Läkemedelsverket - nya föreskrifter (HSLF-FS 2020:xx) om blodverksamhet
12 Svar på remiss från Socialstyrelsen avseende förslag till Socialstyrelsens föreskrifter om utfärdande av intyg i hälso- och sjukvården
13 Sammanträdesplan hälso- och sjukvårdsnämnden 2021
14 Delårsrapport Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2020
15 Delårsrapport Hörsel- och Syn
Regionfullmäktiges Beslutsärenden
16 Förlängning av samverkansbeslut avseende tillnyktringsverksamhet
17 Svar på motion från Mats Nordberg (SD) om plan för att öka produktiviteten i sjukvården
18 Svar på motion från Johan Persson (SD) och Fredrik Trygg (SD) om organ- och vävnadsdonation
Regionstyrelsens Beslutsärenden
19 Svar på revisionsrapport: Granskning av förskjutning av vård från slutenvård till primärvård