Start Hjälp Åter
Kollektivtrafiknämnd 2020-08-20
Dagordning
  Kollektivtrafiknämnd_2020-08-20_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Beslut om deltagande på distans
2 Information
Anmälningsärenden
3 Delegeringsbeslut
4 Anmälningsärenden
Kollektivtrafiknämndens beslutsärenden
5 Delårsbokslut för Kollektivtrafiknämnden per 2020-07-31
6 Förslag till reducering av linjetrafik med lågt resande
7 Begäran om behörighet för Region Gävleborg att fatta beslut om allmän trafikplikt i Dalarnas län
8 Sammanträdesplan Kollektivtrafiknämnden 2021
9 Målsättningsarbete inför 2021 utifrån Regionplanen