Start Hjälp Åter
Regionfullmäktige 2020-06-15
Dagordning
  Regionfullmäktige_2020-06-15_dagordning.pdf
  Kallelse, överenskommelse m m.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Fullmäktiges öppnande
2 Protokollsjustering
3 Upprop
4 Information
Frågor, Interpellationer och motioner
5 Frågor
6 Interpellationer
7 Inkomna motioner fr o m 21 april 2020 och redovisning av motioner som inte är färdigbehandlade
Anmälningsärenden
8 Anmälningsärenden
Av regionstyrelsen beredda ärenden med förslag till beslut
9 Regionplan med budget 2021 och finansplan 2021-2023
10 Bekräftelse borgen, Kommuninvest
11 Ägartillskott Dalaflyget 2020
12 Ansvarsfrihet för Förbundsdirektionen Kommunalförbundet Svensk Luftambulans 2019
13 Sammanträdesplan för regionfullmäktige 2021
14 Ersättning till patienter över 65 år med dialys i hemmet
15 Möjlighet till digital vård inom nationella taxan
16 Miljöredovisning 2019
17 Klimatbokslut 2019
18 Återrapportering av Region Dalarnas biblioteksplan 2019 – 2022
19 Beslut om samverkansavtal med Dalabiblioteken
20 Svar på motion från Abbe Ronsten (S): Skapa ett regionalt industriråd - för trygga jobb och en stark industri i Dalarna
21 Utnämnande av vikarierande dataskyddsombud
22 Egenavgift vid serologisk testning avseende covid-19
Regionens revisionsberättelse
23 Ansvarsfrihet för Varuförsörjningsnämnden och Region Dalarnas representanter i Varuförsörjningsnämnden
Framställning utan föregående beredning
24 Valärenden
25 Svar på interpellation från Pär Dalkvist (SD) - Bedömningsbil inom ambulansen
26 Svar på interpellation från Susanne Berger (S) angående Uppfyllelse av Covid-19 tester
27 Svar på interpellation från Ivan Eriksson (S) angående Stängningen av vårdcentralens mottagning i Grängesberg
28 Svar på interpellation från Benny Rosengren (SD) om Tandvårdsklinikerna i Dalarna
29 Avslutning