Start Hjälp Åter
Regionstyrelsen 2020-06-01
Dagordning
  Regionstyrelsen_2020-06-01_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Beslut om att delta på sammanträdet på distans
2 Information
Anmälningsärenden
3 Delegeringsbeslut
4 Anmälningsärenden
Regionfullmäktiges Beslutsärenden
5 Regionplan med budget 2021 och finansplan 2021-2023
6 Bekräftelse borgen, Kommuninvest
7 Ägartillskott Dalaflyget 2020
8 Ansvarsfrihet för Förbundsdirektionen Kommunalförbundet Svensk Luftambulans 2019
9 Sammanträdesplan för regionstyrelsen och dess utskott samt regionfullmäktige 2021
10 Ersättning till patienter över 65 år med dialys i hemmet
11 Miljöredovisning 2019
12 Klimatbokslut 2019
13 Återrapportering av Region Dalarnas biblioteksplan 2019 – 2022
14 Beslut om samverkansavtal med Dalabiblioteken
15 Svar på motion från Abbe Ronsten (S): Skapa ett regionalt industriråd - för trygga jobb och en stark industri i Dalarna
16 Möjlighet till digital vård inom nationella taxan
Regionstyrelsens Beslutsärenden
17 Redovisning av regiondirektörens uppdrag att redovisa en plan för ekonomi i balans inom Tandvårdsnämnden
18 Ansökan om att flytta sjukgymnastetablering
19 Tecknande av nytt SUSSA samverkansavtal
20 Svar på skrivelse från Nedre Dalälvens Intresseförening (NEDAB) om myggbekämpning
21 Handlingsplan för långsiktig kompetensförsörjning
22 Utlysning Covidforskning Region Dalarna
Valärenden
23 Fyllnadsval Läkemedelskommittén