Start Hjälp Åter
Regionstyrelsens arbetsutskott 2020-05-20
Dagordning
  Regionstyrelsens arbetsutskott_2020-05-20_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Beslut om deltagande på distans
2 Information
Arbetsutskottets beslutsärenden
3 Svar på remiss från Finansdepartementet - Långtidsutredningen 2019
4 Svar på remiss: Promemorian Ny associationsrätt för sparbanker
5 Initiativärende från Maja Gilbert Westholm (V): Flytta budget beslutet för 2021 till Regionfullmäktige i november
Regionstyrelsens beslutsärenden
6 Ansökan om att flytta sjukgymnastetablering
7 Tecknande av nytt SUSSA samverkansavtal
8 Svar på skrivelse från Nedre Dalälvens Intresseförening (NEDAB) om myggbekämpning
Regionfullmäktiges beslutsärenden
9 Regionplan med budget 2021 och finansplan 2021-2023
10 Bekräftelse borgen, Kommuninvest
11 Ägartillskott Dalaflyget 2020
12 Ansvarsfrihet för Förbundsdirektionen Kommunalförbundet Svensk Luftambulans 2019
13 Ersättning till patienter över 65 år med dialys i hemmet
14 Miljöredovisning 2019
15 Klimatbokslut 2019
16 Återapportering av Region Dalarnas biblioteksplan 2019 – 2022
17 Beslut om samverkansavtal med Dalabiblioteken
18 Sammanträdesplan för regionstyrelsen och dess utskott samt regionfullmäktige 2021
19 Svar på motion från Abbe Ronsten (S): Skapa ett regionalt industriråd - för trygga jobb och en stark industri i Dalarna