Start Hjälp Åter
Regional Utvecklingsnämnd 2020-05-14
Dagordning
  Regional Utvecklingsnämnd_2020-05-14_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Informationsärenden
1 Information
Anmälningsärende
2 Anmälan av delegeringsbeslut
3 Övriga anmälningsärenden
Regionala utvecklingsnämndens beslutsärenden
4 Beslut om framflyttning av datum för dalastrategins antagande i regionfullmäktige
5 Svar på remiss En utvecklad organisation för lokal statlig service – delredovisning avseende lämpliga platser
6 Beslut om medfinansiering till Coompanion Dalarna år 2020
7 Utträde ur Intresseföreningen Bergslaget
8 Beslut om ökat driftanslag till ALMI på grund av Covid-19
Beslut om projekt finansierade med anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder
9 Beslut om ansökan från Dalarna Science Park om medfinansiering av Såddkapitalfond
Regionfullmäktiges beslutsärenden
10 Antagande av Regional skogsstrategi