Start Hjälp Åter
Kultur- och bildningsnämnden 2020-05-06
Dagordning
  Kultur- och bildningsnämnden_2020-05-06_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
4 Information
5 Anmälan av delegeringsbeslut
6 Övriga anmälningsärenden
Beslutsärenden
7 Beslut om deltagande på distans på grund av coronapandemin
8 Inriktningsbeslut angående utbetalda bidrag under 2020
9 Omfördelning av disponibla medel 2020
10 Folkhögskolornas årsredovisning till Folkbildningsrådet 2019
11 Mora Folkhögskolas representant i Stiftelsen Skattungeskolan
12 Miljöredovisning 2019
13 Miljöplan 2020
14 Fornby folkhögskola, fastighetsutvecklingsplan (FUP)
15 Studeranderättslig standard folkhögskolor läsår 2020/2021
16 Beslut om samverkansavtal med Dalabiblioteken
17 Fornby Folkhögskola, Fastighetsutvecklingsplan (FUP)
Beslutsärenden till Regionfullmäktige
18 Återapportering av Region Dalarnas biblioteksplan 2019 – 2022
19 Beslut om samverkansavtal med Dalabiblioteken