Start Hjälp Åter
Fastighetsnämnden 2020-05-06
Dagordning
  Fastighetsnämnden_2020-05-06_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
4 Information
5 Anmälan av delegeringsbeslut
6 Anmälningsärenden
Beslutsärenden
7 Preliminär budget för fastighetsförvaltningen 2021
8 Träbyggnadsstrategi
9 Fornby Folkhögskola, Fastighetsutvecklingsplan (FUP)