Start Hjälp Åter
Regionfullmäktige 2020-04-20
Dagordning
  Regionfullmäktige_2020-04-20_dagordning.pdf
  Tillkännagivande m m.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Fullmäktiges öppnande
2 Protokollsjustering
3 Upprop
Av regionstyrelsen beredda ärenden med förslag till beslut
4 Revidering av fullmäktiges arbetsordning och arvodesreglementet
Inledning och protokollsjustering forts.
5 Information
Frågor, Interpellationer och motioner
6 Frågor
7 Interpellationer
8 Inkomna motioner fr o m 3 mars 2020 och redovisning av motioner som inte är färdigbehandlade
Anmälningsärenden
9 Anmälningsärenden
Av regionstyrelsen beredda ärenden med förslag till beslut
10 Årsredovisning 2019 för Region Dalarna
Regionens revisionsberättelse
11 Regionens revisionsberättelse för 2019, revisorernas redogörelse för 2019 samt granskning av årsredovisning 2019
Av regionstyrelsen beredda ärenden med förslag till beslut forts.
12 Justering budget 2020
13 Rapportering enligt program för uppföljning av privata utförare
14 Valfrihetssystem inom barn- och ungdomstandvård enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV)
15 Sommarlovskort för skolungdomar 7-19 år
Framställning utan föregående beredning
16 Valärenden