Start Hjälp Åter
Regionstyrelsen 2020-04-06
Dagordning
  Regionstyrelsen_2020-04-06_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Delegeringsbeslut
3 Anmälningsärenden
Regionfullmäktiges Beslutsärenden
4 Årsredovisning 2019 för Region Dalarna
5 Justering budget 2020
6 Rapportering enligt program för uppföljning av privata utförare
7 Valfrihetssystem inom barn- och ungdomstandvård enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV)
8 Sommarlovskort för skolungdomar 7-19 år
9 Svar på motion från Elin Norén (S) och Maja Gilbert Westholm (V): Starta Special-BVC för alla barns hälsa
10 Svar på motion från Inge Östlund (SD) om att återinföra distriktssköterskemottagningarna i Furudal, Horndal och Grängesberg
11 Svar på motion från Maja Gilbert Westholm (V) med fler: Utlys klimatnödläge för Dalarna
12 Svar på motion från Johan Persson (SD) om att införa ett kulturarvsstipendium i Region Dalarna
13 Svar på motion från Maja Gilbert Westholm (V) med fler: Inför 6 timmars arbetsdag/30 timmars arbetsvecka på försök på två enheter i Region Dalarna
14 Svar på motion från Mats Nordberg (SD) om att tillhandahålla bostäder för nyanställda i bristyrken
Regionstyrelsens Beslutsärenden
15 Regionstyrelsens verksamhetsberättelse 2019
16 Uppföljning av Internkontrollplan 2019 Central förvaltning
17 Uppföljning av intern styrning och kontroll 2019 i Region Dalarna
18 Svar på revisionsrapport Granskning av ändamålsenligheten i regionens centrala stödfunktion
19 Projekten Mora lasarett, ny vårdcentral, habilitering mm samt ny mottagningsstation, reservkraft, igångsättningsbeslut.
20 Plan för minskning av växthusgaser under mandatperioden
21 Verksamhetsramverk för spärrhantering inom sammanhållen journalföring
22 En långsiktig satsning på högkvalitativ primärvårdsforskning i Region Dalarna
23 Förslag till organisation och arbetsordning för POLSAM
24 Uppdrag till Regiondirektör att ta fram ett förslag till värdegrund för Region Dalarna
25 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2020
26 Överenskommelse mellan staten och SKR om Ökad tillgänglighet i mödrahälso- och förlossningsvården samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa 2020
27 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om Patientsäkerhet, nationella kvalitetsregister m m 2020
28 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om Kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2020
29 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2020
30 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om psykisk hälsa 2019
31 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om God och nära vård 2020 - En omställning av hälso- och sjukvården med fokus på primärvården