Start Hjälp Åter
Regionstyrelsens arbetsutskott 2020-03-23
Dagordning
  Arbetsutskott_2020-03-23_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Arbetsutskottets fördelningsärenden
2 Fördelning av motioner
Arbetsutskottets beslutsärenden
3 Svar på remiss från Finansdepartementet - SOU 2019:56 Idéburen välfärd
4 Svar på remiss från Socialstyrelsen - Förslag till nya och ändrade regler om läkarnas ST och AT (dnr 4.1-6870/2020)
Regionfullmäktiges beslutsärenden
5 Årsredovisning 2019 för Region Dalarna
6 Justering budget 2020
7 Rapportering enligt program för uppföljning av privata utförare
8 Svar på motion från Elin Norén (S) och Maja Gilbert Westholm (V): Starta Special-BVC för alla barns hälsa
9 Svar på motion från Inge Östlund (SD) om att återinföra distriktssköterskemottagningarna i Furudal, Horndal och Grängesberg
10 Svar på motion från Maja Gilbert Westholm (V) med fler: Utlys klimatnödläge för Dalarna
11 Svar på motion från Johan Persson (SD) om att införa ett kulturarvsstipendium i Region Dalarna
12 Valfrihetssystem inom barn- och ungdomstandvård enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV)
13 Sommarlovskort för skolungdomar 7-19 år
Regionstyrelsens beslutsärenden
14 Regionstyrelsens verksamhetsberättelse 2019
15 Stärkt projektstyrning
16 Projekten Mora lasarett, ny vårdcentral, habilitering mm samt ny mottagningsstation, reservkraft, igångsättningsbeslut.
17 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2020
18 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om Ökad tillgänglighet i mödrahälso- och förlossningsvården samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa 2020
19 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om Patientsäkerhet, nationella kvalitetsregister m m 2020
20 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om Kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2020
21 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2020
22 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om psykisk hälsa 2019
23 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om God och nära vård 2020 - En omställning av hälso- och sjukvården med fokus på primärvården
24 Verksamhetsramverk för spärrhantering inom sammanhållen journalföring
25 Uppdrag till Regiondirektör att ta fram ett förslag till värdegrund för Region Dalarna.
26 Plan för minskning av växthusgaser under mandatperioden
27 Svar på revisionsrapport Granskning av ändamålsenligheten i regionens centrala stödfunktion
28 Uppföljning av Internkontrollplan 2019 Central förvaltning
29 Uppföljning av intern styrning och kontroll 2019 i Region Dalarna
30 En långsiktig satsning på högkvalitativ primärvårdsforskning i Region Dalarna
31 Förslag till organisation och arbetsordning för POLSAM