Start Hjälp Åter
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-03-12
Dagordning
  Hälso- och sjukvårdsnämnden_2020-03-12_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Närvarorätt för politiska sekreterare
2 Information
Anmälningsärenden
3 Delegeringsbeslut
4 Anmälningsärenden
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslutsärenden
5 IVPA- avtal (I väntan på ambulans) samt avtal om trygghetsskapande åtgärder.
6 Avveckling avdelning 12, Reumatologen, Falu lasarett
7 Svar på Remiss från Socialstyrelsen- Kurativt syftande kirurgisk behandling vid peniscancer
8 Patientsäkerhetsberättelse 2019
Regionfullmäktiges Beslutsärenden
9 Ersättning till patienter över 65 år med dialys i hemmet
10 Svar på Motion från Elin Norén (S) och Maja Gilbert Westholm (V): Starta Special-BVC för alla barns hälsa
Regionstyrelsens Beslutsärenden
11 Verksamhetsramverk för spärrhantering inom sammanhållen journalföring
12 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2020
13 Överenskommelse mellan staten och SKR om Ökad tillgänglighet i mödrahälso- och förlossningsvården samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa 2020
14 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om Patientsäkerhet, nationella kvalitetsregister m m 2020
15 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om Kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2020
16 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2020
17 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om psykisk hälsa 2020
18 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om God och nära vård 2020 - En omställning av hälso- och sjukvården med fokus på primärvården