Start Hjälp Åter
Regionfullmäktige 2020-03-02
Dagordning
  Regionfullmäktige_2020-03-02_dagordning.pdf
  Tillkännagivande och praktisk information inför mötet.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Fullmäktigesammanträdets öppnande
2 Protokollsjustering
3 Upprop
4 Information
Frågor, Interpellationer och motioner
5 Frågor
6 Interpellationer
7 Inkomna motioner fr o m 20 november 2019 och redovisning av motioner som inte är färdigbehandlade
Anmälningsärenden
8 Anmälningsärenden
Av regionstyrelsen beredda ärenden med förslag till beslut
9 Hantering av ägda bolag som en konsekvens av regionbildningen
10 Gemensamt sjukvårdsregionalt regelverk för boende för patienter och anhöriga/närstående vid vård utanför det egna länet
11 Översyn intygsnivåer
12 Prisjustering Kollektivtrafik
13 Fordonsanskaffning i Tåg i Bergslagen
14 Region Dalarnas hållbarhetspolicy
15 Revidering av fullmäktiges arbetsordning och styrelsens reglemente
16 Svar på motion från Benny Rosengren (SD): Lättakut på Ludvika Lasarett
17 Svar på motion från David Örnberg (V): Inför försäljning av Resplusbiljetter i länets bussar
18 Svar på motion från Marie Jakobsson (SD) - Om Förskola/nattis på sjukhusområde
Framställning utan föregående beredning
19 Valärenden