Start Hjälp Åter
Regionstyrelsen 2020-02-10
Dagordning
  Regionstyrelsen_2020-02-10_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Delegeringsbeslut
3 Anmälningsärenden
Regionfullmäktiges Beslutsärenden
4 Hantering av ägda bolag som en konsekvens av regionbildningen
5 Gemensamt sjukvårdsregionalt regelverk för boende för patienter och anhöriga/närstående vid vård utanför det egna länet
6 Översyn intygsnivåer
7 Prisjustering Kollektivtrafik
8 Fordonsanskaffning i Tåg i Bergslagen
9 Region Dalarnas hållbarhetspolicy
10 Revidering av fullmäktiges arbetsordning och styrelsens reglemente samt styrelsens delegeringsbestämmelser
11 Svar på motion från Benny Rosengren (SD): Lättakut på Ludvika Lasarett
12 Svar på motion från David Örnberg (V): Inför försäljning av Resplusbiljetter i länets bussar
13 Svar på motion från Marie Jakobsson (SD) - Om Förskola/nattis på sjukhusområde
Regionstyrelsens Beslutsärenden
14 Hemställan om att överta pensionsåtgärd
15 Uppdrag till Regiondirektören att utreda hur upphandlingar får en tydligare politisk kontroll och insyn samt ser över rutinerna för upphandling.
16 Svar på revisionsrapport: Granskning av brandskyddet
17 Ansökan från Dalarnas Idrottsförbund
18 Ansökan om medel ur utvecklingspotten från Hälso-och sjukvårdsnämnden
Valärenden
19 Val av ersättare till Regionstyrelsens personalutskott