Start Hjälp Åter
Patientnämnd 2020-01-31
Dagordning
  Patientnämnd_2020-01-31_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Informationsärenden
2 Statskontorets slutrapport
3 Rapport IVO - uppföljning av enskildas klagomål
4 Nyhetsbrev IVO
5 Patientnämndernas rapportering till IVO
6 Samrådsprocess med kommunerna
7 Statistik från Patientnämnden
8 Presentation av exempelärenden
9 Informationsinsatser
10 Deltagande vid utbildningar, konferenser och studiebesök
11 Rapportering från ledamöter
Anmälningsärenden
12 Anmälan av delegeringsbeslut
Beslutsärenden
13 Årsredovisning
14 Fördjupad analysrapport
15 Rapportering Intern styrning och kontroll 2019
16 Utvärdering av arbetssätt och antal sammanträden