Start Hjälp Åter
Regional Utvecklingsnämnd 2020-01-31
Dagordning
  Regional Utvecklingsnämnd_2020-01-31_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Informationsärenden
1 Upprop och val av justeringsperson
2 Information
Anmälningsärenden
3 Anmälan av delegeringsbeslut
4 Övriga anmälningsärenden
Regionala utvecklingsnämndens beslutsärenden
5 Återrapportering villkorsbrev 2019
6 Svar på skrivelse från Nedre Dalälvens Intresseförening (NEDAB) om myggbekämpning
7 Ställningstagande om samverkan med partnerskap/intresseföreningar inom transportinfrastruktur
8 Partnerskap Bergslagsdiagonalen - inriktning och finansiering
Beslut om projekt finansierade med anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder
9 Dalapop Accelerator
10 Hållbar Tillverkningsindustri
11 SPINN 2