Start Hjälp Åter
Regionstyrelsens arbetsutskott 2020-01-27
Dagordning
  Arbetsutskott_2020-01-27_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Regionfullmäktiges beslutsärenden
2 Hantering av ägda bolag som en konsekvens av regionbildningen
3 Gemensamt sjukvårdsregionalt regelverk för boende för patienter och anhöriga/närstående vid vård utanför det egna länet
4 Översyn intygsnivåer
5 Prisjustering Kollektivtrafik
6 Fordonsanskaffning i Tåg i Bergslagen
7 Region Dalarnas hållbarhetspolicy
8 Revidering av fullmäktiges arbetsordning och styrelsens reglemente samt styrelsens delegeringsbestämmelser
9 Svar på motion från Benny Rosengren (SD): Lättakut på Ludvika Lasarett
10 Svar på motion från David Örnberg (V): Inför försäljning av Resplusbiljetter i länets bussar
Regionstyrelsens beslutsärenden
11 Uppdrag till Regiondirektören att utreda hur upphandlingar får en tydligare politisk kontroll och insyn samt ser över rutinerna för upphandling.
12 Ansökan från Dalarnas Idrottsförbund
13 Svar på revisionsrapport: Granskning av brandskyddet
14 Ansökan om medel ur utvecklingspotten från Hälso- och sjukvårdsnämnden