Start Hjälp Åter
Kollektivtrafiknämnd 2020-01-16
Dagordning
  Kollektivtrafiknämnd_2020-01-16_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Anmälningsärenden
Kollektivtrafiknämndens beslutsärenden
3 Internkontrollplan 2020 Kollektivtrafikförvaltningen
4 Plan för minskning av växthusgas under mandatperioden
5 Ansvar/Finansiering/Samverkansavtal
Regionfullmäktiges beslutsärenden
6 Fordonsanskaffning i Tåg i Bergslagen