Start Hjälp Åter
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-01-16
Dagordning
  Hälso- och sjukvårdsnämnden_2020-01-16_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Delegeringsbeslut
3 Anmälningsärenden
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslutsärenden
4 Svar på granskningsrapport: Granskning av rådgivning och stöd till patienten kring vårdgarantin
5 Svar på remiss från Socialdepartementet - Digifysiskt vårdval - Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet (SOU 2019:42)
Regionstyrelsens Beslutsärenden
6 Inrätta konsultteam Barnhälsovård (BHV) Dalarna
7 Svar på revisionsrapport: Granskning av brandskyddet
Regionfullmäktiges Beslutsärenden
8 Budget Hälso-och sjukvårdsnämnden, per division och basenheter
9 Svar på motion från Benny Rosengren (SD): Lättakut på Ludvika Lasarett
Valärenden
10 Val till styrgrupp: Tillsammans för varje barn