Start Hjälp Åter
Kostnämnden 2019-12-12
Dagordning
  Nämnden för Kostsamverkan_2019-12-12_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
1 Riskanalys 2020 - nämnden för Kostsamverkan
Inledning och protokollsjustering
2 Justering av närvarolistan
3 Godkännande av dagordning
4 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
5 Information
6 Delegeringsbeslut
7 Anmälningsärenden
Beslutsärenden
8 Verksamhetsplan 2020
9 Budget 2020 inklusive investeringsbudget och prissättning
10 Intern styrning och kontroll och riskanalys - plan för 2020