Start Hjälp Åter
Servicenämnden 2019-12-11
Dagordning
  Servicenämnden_2019-12-11_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
4 Information
5 Delegeringsbeslut
6 Anmälningsärenden
Beslutsärenden
7 Verksamhetsplan 2020-2022
8 Budget 2020 inklusive investeringsbudget
9 Intern styrning och kontroll och riskanalys - plan för 2020
10 Delegeringsbestämmelser avseende bisysslor
11 Trafiksäkerhetspolicy