Start Hjälp Åter
Regionstyrelsen 2019-12-09
Dagordning
  Regionstyrelsen_2019-12-09_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Delegeringsbeslut
3 Anmälningsärenden
Regionstyrelsens Beslutsärenden
4 Regionstyrelsens svar på revisionens granskning av delårsrapport 2019-08-31
5 Verksamhetsplan och Budget för Regionstyrelsen 2020 inklusive redovisning av målformulering utifrån regionplanen
6 Internkontrollplan för regionstyrelsen 2020
7 Länsövergripande överenskommelse gällande samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
8 Mål och handlingsplan för nationella minoriteter och urfolket samerna
9 Redovisning av risk och sårbarhet för mandatperiod 2014-2018
10 Revidering av Regional plan krisberedskap och katastrofmedicinsk beredskap
11 Krisledningsnämndens plan för extraordinära händelser
12 Ansökan om nationell högspecialiserad vård vid endometrios