Start Hjälp Åter
Kollektivtrafiknämnd 2019-12-05
Dagordning
  Kollektivtrafiknämnd_2019-12-05_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Delegeringsbeslut
3 Anmälningsärenden
Kollektivtrafiknämndens beslutsärenden
4 Internkontrollplan 2020 Kollektivtrafikförvaltningen
5 Budget 2020 samt förslag till målformulering KTN
6 Trafikförsörjningsplan 2020
Regionfullmäktiges beslutsärenden
7 Prisjustering Kollektivtrafik
8 Svar på motion från David Örnberg (V): Inför försäljning av Resplusbiljetter i länets bussar