Start Hjälp Åter
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-12-03
Dagordning
  Hälso- och sjukvårdsnämnden_2019-12-03_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Beslut om närvarorätt vid hälso-och sjukvårdsnämndens sammanträde
2 Information
Anmälningsärenden
3 Delegeringsbeslut
4 Anmälningsärenden
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslutsärenden
5 Verksamhetsplan och budget 2020 för Hälso- och sjukvårdsnämnden
6 Verksamhetsplan och budget 2020 Hörsel och Syn Region Dalarna
7 Internkontrollplan 2020 Hörsel och Syn Region Dalarna
8 Internkontrollplan 2020 Hälso-och sjukvården
9 Förstärkning av akutsjukvården i Västerbergslagen
10 Ansökan från Dalarnas Idrottsförbund
11 Politisk viljeriktning för vård vid Psoriasis
12 Politisk viljeriktning för vård vid Epilepsi
13 Svar på revisionsrapport: Granskning av brandskyddet
Regionstyrelsens Beslutsärenden
14 Återföring av medel till Hälso- och sjukvårdens budgetram
Regionfullmäktiges Beslutsärenden
15 Gemensamt sjukvårdsregionalt regelverk för boende för patienter och anhöriga/närstående vid vård utanför det egna länet
16 Översyn intygsnivåer