Start Hjälp Åter
Regionstyrelsens arbetsutskott 2019-11-25
Dagordning
  Regionstyrelsens Arbetsutskott_2019-11-25_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Arbetsutskottets fördelningsärenden
2 Fördelning av motioner
Regionstyrelsens beslutsärenden
3 Regionstyrelsens svar på revisionens granskning av delårsrapport 2019-08-31
4 Verksamhetsplan och Budget för Regionsstyrelsen 2020 inklusive redovisning av målformulering utifrån regionplanen.
5 Förstärkning av akutsjukvården i Västerbergslagen
6 Länsövergripande överenskommelse gällande samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
7 Mål och handlingsplan för nationella minoriteter och urfolket samerna
8 Revidering av Regional plan krisberedskap och katastrofmedicinsk beredskap
9 Redovisning av risk och sårbarhet för mandatperiod 2014-2018
10 Krisledningsnämndens plan för extraordinära händelser