Start Hjälp Åter
Regionfullmäktige 2019-11-18
Dagordning
  Regionfullmäktige_2019-11-18_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Tillkännagivande och praktisk information inför mötet
1 Tillkännagivande, ordningsregler, schema, placering, debattregler, handledning för voteringsanläggning och instruktion för gästnätverk
Inledning och protokollsjustering
2 Fullmäktigesammanträdets öppnande
3 Protokollsjustering
4 Upprop
5 Information
Frågor, Interpellationer och motioner
6 Frågor
7 Interpellationer inklusive kompletterande handlingar
8 Inkomna motioner fr o m 24 september och redovisning av motioner som inte är färdigbehandlade
Anmälningsärenden
9 Anmälningsärenden
Av regionstyrelsen beredda ärenden med förslag till beslut
10 Delårsrapport 2019 för Region Dalarna
Revisorernas granskning av delårsrapport
11 Revisorernas granskning av resultatet 2019-08-31
Av regionstyrelsen beredda ärenden med förslag till beslut, forts
12 Skattesats 2020
13 Regionplan med budget 2020 och finansplan 2020-2022
14 Höjning av avgift till patienthotellet
15 Revidering Avtal Hälsoval Dalarna
16 Reglemente för Färdtjänst och Riksfärdtjänst
17 Justering av egenavgifter Färdtjänst
18 Tåg i Bergslagen - Fördelningsmodell
19 Godkännande av Region Västerbotten och Region Jämtland Härjedalen som medlemmar i Svensk Luftambulans
20 Köp av ALMI
21 Ägaranvisning och finansiering av ALMI Företagsutveckling Gävle-Dala AB
22 Revidering finanspolicy - föreskrifter och direktiv
23 Revidering av Avtal för Hjälpmedelsnämnden Dalarna
24 Revidering av arvodesreglementet
25 Revidering av Regionstyrelsens reglemente avseende forskningsberedningen
26 Revidering av forskningspolicy
27 Strategi samisk hälsa
28 Regional energi- och klimatstrategi
29 Svar på motion från Elin Norén (S): Inför ett högkostnadsskydd för hjälpmedel
30 Svar på motion från Inge Östlund (SD): Återinför Folkhälsoarbetet i samarbete med Regionen och Kommunen
Framställning utan föregående beredning
31 Valärenden