Start Hjälp Åter
Regionstyrelsen 2019-10-23
Dagordning
  Regionstyrelsen_2019-10-23_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Delegeringsbeslut
3 Anmälningsärenden
Regionfullmäktiges Beslutsärenden
4 Delårsrapport 2019 för Region Dalarna
5 Skattesats 2020
6 Svar på motion från Elin Norén (S): Inför ett högkostnadsskydd för hjälpmedel
7 Revidering av Avtal för Hjälpmedelsnämnden Dalarna
Regionstyrelsens Beslutsärenden
8 Delårsrapport 2019 Central förvaltning
9 Redovisning av risk- och sårbarhetsanalys för mandatperioden 2018-2022.
10 Revidering kris- och katastrofmedicinsk beredskapsplan
11 Krisledningsnämndens plan för extraordinära händelser.
12 Revidering av Löneväxling till pension
13 Svar på framställan om delägarskap och finansiering av pilotprojekt gällande ROSAB; rehabilitering i offentlig sektor aktiebolag
14 Komplettering av sammanträdesplan för 2020
Valärenden
15 Val av ledamot och ersättare till styrgruppen för Botniska korridoren