Start Hjälp Åter
Regionstyrelsens arbetsutskott 2019-10-21
Dagordning
  Regionstyrelsens Arbetsutskott_2019-10-21_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Arbetsutskottets beslutsärenden
2 Svar på remiss från Socialstyrelsen - belopp för utskrivningsklara patienter för år 2020
3 Ansökan från Dalarnas museum om övertagande av arkivhandlingar från Hushållningssällskapets samling
Regionfullmäktiges beslutsärenden
4 Regionplan med budget 2020 och finansplan 2020-2022
5 Revidering finanspolicy - föreskrifter och direktiv
6 Köp av ALMI
7 Samverkansavtal gällande regional utveckling
8 Revidering av forskningspolicy
9 Region Dalarnas hållbarhetspolicy
10 Regional energi- och klimatstrategi
11 Godkännande av Region Västerbotten och Region Jämtland Härjedalen som medlemmar i Svensk Luftambulans
12 Revidering av Regionstyrelsens reglemente avseende forskningsberedningen samt val av ersättare i beredningen
13 Svar på motion från Inge Östlund (SD): Återinför Folkhälsoarbetet i samarbete med Regionen och Kommunen
Regionstyrelsens beslutsärenden
14 Reviderat avtal mellan Uppsala universitet och Region Dalarna avseende Centrum för Klinisk Forskning (CKF)