Start Hjälp Åter
Regional Utvecklingsnämnd 2019-10-16
Dagordning
  Regional Utvecklingsnämnd_2019-10-16_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Informationsärenden
1 Upprop och val av justeringsperson
2 Information
Anmälningsärenden
3 Anmälan av delegeringsbeslut
4 Övriga anmälningsärenden
Regionala utvecklingsnämndens dialogärenden
5 Workshop: intern styrning och kontroll
Regionala utvecklingsnämndens beslutsärenden
6 Regionala utvecklingsnämndens delårsrapport 2019
7 Regionala utvecklingsnämndens målsättningar inför 2020 utifrån regionplanen
8 Region Dalarnas beställning till Central Sweden 2020
9 Svar på förfrågan om medfinansiering Partnerskap Bergslagsdiagonalen 2019-2021
Beslut om projekt finansierade med anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder
10 Gamification of Dalarna, steg II
11 HISS (hållbart investeringsfrämjande genom strategisk samverkan)
12 Hållbar inkludering
13 Hållbar tillväxt 2.0
14 Klimatsmart Protein-Produktion (KLIPP)
15 Site III - Hållbar internationell världsdestination
16 Ökad handelskraft & Samverkan
Regionfullmäktiges beslutsärenden
17 Ägaranvisning och finansiering av ALMI Företagsutveckling Gävle-Dala AB