Start Hjälp Åter
Regionfullmäktige 2019-09-23
Dagordning
  Regionfullmäktige_2019-09-23_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Tillkännagivande och praktisk information inför mötet
1 Tillkännagivande, ordningsregler, schema, placering, debattregler, handledning för voteringsanläggning och instruktion för gästnätverk
Inledning och protokollsjustering
2 Protokollsjustering
3 Fullmäktiges öppnande
4 Upprop
5 Information
Frågor, Interpellationer och motioner
6 Frågor
7 Interpellationer inklusive kompletterande handlingar
8 Inkomna motioner fr o m 12 juni 2019 och redovisning av motioner som inte är färdigbehandlade inklusive kompletterande handlingar
Anmälningsärenden
9 Anmälningsärenden
Av regionstyrelsen beredda ärenden med förslag till beslut
10 Region Norrbottens ansökan om medlemskap i Svensk Luftambulans
11 Ny arbetsmiljöpolicy
12 Antikorruptionspolicy - Mutor, jäv och korruption
13 Revidering av Informationssäkerhetspolicy
14 Avtal om samverkan i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
15 Regiongemensam hantering av kundförluster och avskrivning av kundfordringar
16 Köp av Kommunernas Hus AB
17 Region Dalarnas årsredovisning 2018 och prövning av ansvarsfrihet
18 Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda och arvodesväxling
19 Övertagande andel i SKLs pensionsstiftelse
20 Revidering av regionala utvecklingsnämndens reglemente
21 Reglemente för Färdtjänst och Riksfärdtjänst inklusive kompletterande handlingar
22 Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 för Finsam Samordningsförbund i Dalarna
23 Svar på motion från Benny Rosengren (SD) - Införande av organiserad screening för prostatacancer genom Stockholm3-testet
Framställning utan föregående beredning
24 Valärenden