Start Hjälp Åter
Regionstyrelsen 2019-09-09
Dagordning
  Regionstyrelsen_2019-09-09_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Delegeringsbeslut
3 Anmälningsärenden
Landstingsfullmäktiges Beslutsärenden
4 Reglemente för Färdtjänst och Riksfärdtjänst
5 Region Norrbottens ansökan om medlemskap i Svensk Luftambulans
6 Ny arbetsmiljöpolicy
7 Antikorruptionspolicy - Mutor, jäv och korruption
8 Ny Informationssäkerhetspolicy
9 Avtal om samverkan i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
10 Regiongemensam hantering av kundförluster och avskrivning av kundfordringar
11 Köp av Kommunernas Hus AB
12 Region Dalarnas årsredovisning 2018 och prövning av ansvarsfrihet
13 Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda och arvodesväxling
14 Revidering av regionala utvecklingsnämndens reglemente
15 Övertagande andel i SKLs pensionsstiftelse
16 Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 för Finsam/Samordningsförbund i Dalarna
17 Svar på motion från Benny Rosengren (SD) - Införande av organiserad screening för prostatacancer genom Stockholm3-testet
Landstingsstyrelsens Beslutsärenden
18 Hälso- och sjukvårdsnämnden, Tandvårdsnämnden och Kollektivtrafiknämnden redogör för plan samt åtgärder som vidtagits för att nå en ekonomi i balans.
19 Överenskommelse om kortare väntetider i cancervården
20 Överenskommelse om investeringar i utvecklande förutsättningar för vårdens medarbetare
21 Överenskommelse om en god och nära vård
22 Överenskommelse Psykisk Hälsa 2019
23 Överenskommelse en ny uppdaterad kömiljard 2019
24 Överenskommelse mellan Staten och Sveriges kommuner och Landsting, En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess.
25 Överenskommelse om ökad tillgänglighet och jämlikhet i mödra- och förlossningsvården samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa 2018-2019
26 Överenskommelse barnhälsovård 2019
27 Etablering av samverkansmodell för medicinteknik enligt SKL rekommendation
28 Plan för minskning av växthusgaser under mandatperioden inom Central förvaltning
29 Avsiktsförklaring SUSSA samverkan för FVIS (steg innan formellt optionsavrop)
Valärenden
30 Förslag på nya ledamöter och ersättare till Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala 2020-2023
31 Representant i strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige