Start Hjälp Åter
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-08-27
Dagordning
  Hälso- och sjukvårdsnämnden_2019-08-27_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Beslut om närvarorätt vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde
2 Information
Anmälningsärenden
3 Anmälningsärenden
4 Delegeringsbeslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslutsärenden
5 Sammanträdesplan hälso- och sjukvårdsnämnden 2020
6 Antagande av Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering
7 Antagande av Politisk viljeriktning för vård vid Endometrios
8 Svar på remiss Strategi samisk hälsa
9 Svar på remiss: Socialstyrelsens förslag till ändring i bilagan till Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2018:43) om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel
10 Svar på remiss från Socialdepartementet - Särskilt förordnande för läkare
11 Revidering av Hälso- och sjukvårdsnämndens delegeringsbestämmelser
12 Plan för minskning av växthusgaser under mandatperioden inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningens verksamhetsområde
13 Uppdrag till förvaltningschef avseende utredning om utvecklad vårdkedja för effektivare och säkrare diagnostisering och vård av prostatacancer i Region Dalarna
14 Målsättningsarbete inför 2020 utifrån Regionplanen
Regionfullmäktiges Beslutsärenden
15 Avtal om samverkan i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
16 Svar på motion från Benny Rosengren (SD) - Införande av organiserad screening för prostatacancer genom Stockholm3-testet
Regionstyrelsens Beslutsärenden
17 Överenskommelse om barnhälsovård 2019
18 Överenskommelse om kortare väntetider i cancervården
19 Överenskommelse om investeringar i utvecklande förutsättningar för vårdens medarbetare
20 Överenskommelse om en god och nära vård
21 Överenskommelse Psykisk Hälsa 2019
22 Överenskommelse en ny uppdaterad kömiljard 2019
23 Överenskommelse om ökad tillgänglighet och jämlikhet i mödra- och förlossningsvården samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa 2018-2019
24 Överenskommelse mellan Staten och Sveriges kommuner och Landsting, En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess.