Start Hjälp Åter
Regionstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26
Dagordning
  Regionstyrelsens Arbetsutskott_2019-08-26_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Arbetsutskottets fördelningsärenden
2 Fördelning av motioner
Arbetsutskottets beslutsärenden
3 Yttrande till JO med anledning av anmälan (JO:s ärende 1497-2019)
Regionfullmäktiges beslutsärenden
4 Region Norrbottens ansökan om medlemskap i Svensk Luftambulans
5 Antikorruptionspolicy - Mutor, jäv och korruption
6 Ny Informationssäkerhetspolicy
7 Regiongemensam hantering av kundförluster och avskrivning av kundfordringar
8 Köp av Kommunernas Hus AB
9 Övertagande andel i SKL:s pensionsstiftelse
10 Region Dalarnas årsredovisning 2018 och prövning av ansvarsfrihet
11 Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 för Finsam/Samordningsförbund i Dalarna
Regionstyrelsens beslutsärenden
12 Etablering av samverkansmodell för medicinteknik enligt SKL:s rekommendation
13 Plan för minskning av växthusgaser under mandatperioden inom Central förvaltning
14 Avsiktsförklaring SUSSA-samverkan för FVIS (steg innan formellt optionsavrop)