Start Hjälp Åter
Kollektivtrafiknämnd 2019-05-17
Dagordning
  Kollektivtrafiknämnd_2019-05-17_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Anmälan av delegeringsbeslut
3 Övriga anmälningsärenden
Kollektivtrafiknämndens beslutsärenden
4 Ny depå i Ludvika
5 Förändringar i stråktrafiken
6 Nytt trafikeringsförslag för landsbygdstrafiken i Ludvika och Smedjebackens kommuner
7 Anläggning av stråkhållplatser, avsiktsförklaring
8 Organisation och kommunikation, Tåg i Bergslagen
9 Riktlinjer för Färdtjänst och Riksfärdtjänst
10 Förändring av skolkortens giltighet