Start Hjälp Åter
Regional Utvecklingsnämnd 2019-05-15
Dagordning
  Regional Utvecklingsnämnd_2019-05-15_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Informationsärenden
1 Upprop och val av justeringsperson
2 Information
Anmälningsärenden
3 Anmälan av delegeringsbeslut
4 Övriga anmälningsärenden
Regionala utvecklingsnämndens beslutsärenden
5 Internkontrollplan regionala utvecklingsnämnden 2019
6 Redovisning till regeringen om prioriteringar framtida regionalt tillväxtarbete inklusive sammanhållningspolitiken
7 Plan för framtagandet av en regional utvecklingsstrategi
8 Grundläggande regional kompetensförsörjning
9 Bredbandsstrategi för Dalarna 2019-2025
10 Medlemskapsansökan i Mälardalsrådet och En Bättre Sits
11 Medlemskapsansökan i Botniska korridoren
12 Framtida Interreg
Regionstyrelsens beslutsärenden
13 Regionala utvecklingsnämndens aktivitetsplan för att minska utsläpp av växthusgaser