Start Hjälp Åter
Kultur- och bildningsnämnden 2019-05-14
Dagordning
  Kultur- och bildningsnämnden_2019-05-14_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
4 Information
5 Anmälan av delegeringsbeslut
6 Övriga anmälningsärenden
Beslutsärenden
7 Kommunala överenskommelser
8 Studeranderättslig standard folkhögskolor 2019
Beslutsärenden till regionfullmäktige
9 Återrapportering av biblioteksplanen 2018