Start Hjälp Åter
Regionstyrelsen 2019-04-15
Dagordning
  Regionstyrelsen_2019-04-15_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Anmälan av delegeringsbeslut
3 Övriga anmälningsärenden
Regionfullmäktiges Beslutsärenden
4 Bokslut och årsredovisning 2018
5 Rapportering enligt program för uppföljning av privata utförare
6 Omfattning av tandvård samt rätt till subventionerad tandvård för vissa oförsäkrade patienter – och barns rätt till tandvård.
7 Revidering av AB Transitios bolagsdokument
8 Reglemente för Krisledningsnämnden
9 Revidering av vissa reglementen i Region Dalarna
10 Region Dalarnas biblioteksplan 2019-2022
Regionstyrelsens Beslutsärenden
11 Budget nationellt programområde Äldres hälsa 2019
12 Uppföljning av internkontrollplan 2018 för Central Förvaltning.
13 Uppföljning av intern styrning och kontroll 2018 Landstinget Dalarna
Valärenden
14 Val som ledamot till Regionstyrelsens personalutskott.
15 Val av ledamot till POLSAM Smedjebackens kommun