Start Hjälp Åter
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-03-26
Dagordning
  Hälso- och sjukvårdsnämnden_2019-03-26_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Beslut om närvarorätt vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde
2 Information
Anmälningsärenden
3 Anmälan av delegeringsbeslut
4 Övriga anmälningsärenden
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslutsärenden
5 Budgetuppföljning 2019
6 Budget för kris- och traumamottagning och asyl- och migranthälsa
7 Avveckling av reumatologklinikens slutenvårdsavdelning på Falu lasarett
8 Verksamhetsberättelse Hälso- och sjukvården 2018
9 Uppföljning av Hälso- och sjukvårdnämndens internkontrollplan 2018 För Hälso-och sjukvården
10 Internkontrollplan hälso- och sjukvården 2019
11 Verksamhetsberättelse 2018 Hjälpmedel Landstinget Dalarna
12 Uppföljning av Internkontrollplan 2018 Hjälpmedel Landstinget Dalarna
13 Patientsäkerhetsberättelse 2018
14 Cancerplan 2019-2021
15 Nationella riktlinjer vård vid Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor
16 Politisk viljeriktning för nationella riktlinjer vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd
17 Politisk viljeriktning för Nationella riktlinjer för vård vid stroke
18 Uppdrag till Hälso-och sjukvårdens förvaltningschef om digitalisering inom hälso-och sjukvården
19 Svar på granskning av klagomålshanteringen inom hälso- och sjukvården
20 Beslut om förlängning av IVPA-avtal ( I väntan på ambulans )
Regionstyrelsens Beslutsärenden
21 Budget nationellt programområde Äldres hälsa 2019