Start Hjälp Åter
Kultur- och bildningsnämnden 2019-03-12
Dagordning
  Kultur- och bildningsnämnden_2019-03-12_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
4 Information
5 Anmälan av delegeringsbeslut
6 Övriga anmälningsärenden
Beslutsärenden
7 Årsredovisning och bokslut 2018
8 Verksamhetsplan 2019, styrkort 2019 samt uppdrag till verksamheterna
9 Uppdragsöverenskommelser med externa kulturverksamheter 2019
10 Fördelning av projektmedel våren 2019
11 Uppdaterade bidragsvillkor för studieförbund i Dalarna
12 Miljöredovisning 2018
13 Miljöplan 2019
Beslutsärenden till Regionfullmäktige
14 Region Dalarnas biblioteksplan 2019-2022