Start Hjälp Åter
Kostnämnden 2019-02-20
Dagordning
  2019_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
4 Information
5 Anmälan av delegeringsbeslut
6 Övriga anmälningsärenden
Beslutsärenden
7 Verksamhetsberättelse 2018 - Nämnden för kostsamverkan
8 Internkontrollplan 2018 - Nämnden för kostsamverkan
9 Verksamhetsplan 2019-2022 - Nämnden för kostsamverkan
10 Intern styrning och kontroll - Plan för 2019 - Nämnden för kostsamverkan