Start Hjälp Åter
Servicenämnden 2019-02-19
Dagordning
  Servicenämnden_2019-02-19_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
4 Information
5 Anmälan av delegeringsbeslut
6 Övriga anmälningsärenden
Beslutsärenden
7 Verksamhetsberättelse 2018
8 Budget 2019
9 Internkontrollplan 2018
10 Intern styrning och kontroll - plan för 2019
11 Verksamhetsplan 2019-2022
12 Återtagande av utredning kostförsörjning inom Region Dalarna