Start Hjälp Åter
Regionstyrelsen 2019-02-11
Dagordning
  Regionstyrelsen_2019-02-11_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Anmälan av delegeringsbeslut
3 Övriga anmälningsärenden
Regionfullmäktiges Beslutsärenden
4 Prisjustering Kollektivtrafiken Dalarna
5 Tillägg till Avtal Hälsoval avseende tillfälligt listningsstopp
6 Revidering av regionstyrelsens reglemente samt val till POLSAM
7 Svar på motion från Jenny Nordahl (SD) med flera: Inför gratis screening/PSA-prov för de män över 45 år som önskar, för att hitta prostatacancer i tid
8 Införande av screening för cancer i tjocktarm och ändtarm i Landstinget Dalarna
Regionstyrelsens Beslutsärenden
9 Svar på revisionsrapport: Uppföljningsgranskning av styrelsens ansvar för upprättande av landstingsplanen
10 Svar på revisionsrapport: Granskning av hot och våld inom hälso- och sjukvården
11 Överlåtelse av kollektivavtalsgrundad förmånsbestämd pensionsförsäkring i samband med regionbildningen
12 Laglighetsprövning enligt kommunallagen
13 Uppdrag för ett hälsosamt Dalarna
14 Handlingsplan avseende ekonomi i balans för Hälso- och sjukvården.
15 Handlingsplan avseende ekonomi i balans för Kollektivtrafiknämnden
16 Omdisponering inom budget 2019
17 Budget och verksamhetsplan för Central Förvaltning 2019
18 Internkontrollplan 2019 för Central förvaltning
19 Reviderad sammanträdesplan 2019 för Regionstyrelsen och arbetsutskottet
Valärenden
20 Val till funktionshinderrådet (FRID)
21 Val till Region Dalarnas pensionärsråd (RPR)
22 Val till ordförande för Läkemedelskommittén
23 Val till IFB, Intresseföreningen Bergslaget
24 Val av två representanter till revidering av planen för stora rovdjur