Start Hjälp Åter
Kultur- och bildningsnämnden 2019-02-05
Dagordning
  Kultur- och bildningsnämnden_2019-02-05_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
4 Information
5 Anmälan av delegeringsbeslut
6 Övriga anmälningsärenden
Beslutsärenden
7 Fastställande av budget 2019
8 Internkontroll rapport 2018
9 Översyn av riktlinjer för mobilitetsstöd (tidigare interkommunal ersättning) samt bidrag till rörelsedrivna folkhögskolor i Dalarna
10 Fördelning av stöd till ideella, idéburna organisationer, funktionshindersorganisationer och politiska ungdomsorganisationer 2019
11 Bröderna Molanders stipendiefond utdelning 2018
12 Val av styrgrupp Region Dalarnas kulturpris och stipendier 2019-2022