Start Hjälp Åter
Regionstyrelsens arbetsutskott 2019-01-28
Dagordning
  Regionstyrelsens Arbetsutskott_2019-01-28_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Arbetsutskottets beslutsärenden
2 Svar på remiss från Justitiedepartementet: Betänkandet nya regler om faderskap och föräldraskap (SOU 2018:68)
3 Översyn av Central Förvaltning
Landstingsstyrelsens beslutsärenden
4 Budget och verksamhetsplan för Central Förvaltning 2019
5 Omdisponering inom budget 2019
6 Svar på revisionsrapport: Granskning av hot och våld inom hälso- och sjukvården
7 Internkontrollplan 2019 för Central förvaltning
8 Överlåtelse av kollektivavtalsgrundad förmånsbestämd pensionsförsäkring i samband med regionbildningen
9 Reviderad sammanträdesplan 2019 för Regionstyrelsen och arbetsutskottet
10 Laglighetsprövning enligt kommunallagen
11 Uppdrag för ett hälsosamt Dalarna