Start Hjälp Åter
Kultur- och bildningsnämnden 2018-12-04
Dagordning
  Kultur- och bildningsnämnden_2018-12-04_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
4 Dialog
Informations- och anmälningsärenden
5 Information
6 Anmälan av delegeringsbeslut
7 Övriga anmälningsärenden
Beslutsärenden
8 Budget 2019
9 Folkrörelseberedningens förslag till budget 2019
10 Fördelning av projektstöd hösten 2018
11 Internkontroll plan 2019
12 Fördelning ur Västerbergslagens Hästförsäkringsbolags Stipendiefond 2018
13 Tydliggörande av beslut angående § 45 Bildandet av en ny bild- och formenhet