Start Hjälp Åter
Kultur- och bildningsnämnden 2018-10-23
Dagordning
  Kultur- och bildningsnämnden_2018-10-23_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
4 Dialog
5 Information
6 Anmälan av delegeringsbeslut
7 Övriga anmälningsärenden
Beslutsärenden
8 Landstinget Dalarnas kulturpris 2018.
9 Landstinget Dalarnas kulturstipendium för unga 2018.
10 Landstinget Dalarnas kulturstipendium för yrkesverksamma 2018
11 Remissvar SOU 2018:57 Barns och ungas läsning - ett ansvar för hela samhället
12 Yttrande över "Från ord till handling", utkast till nationell biblioteksstrategi
13 Remissvar - Fritids- och kulturpolitisk strategi 2019-2022 för Hedemora kommun
14 Kvalitetsredovisning Musikkonservatoriet läsåret 2017/2018
Beslutsärenden till Landstingsfullmäktige
15 Landstingets Kultur- och bildningsplan 2019-2022